دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2013 Saussemesnil [fr] Saussemesnil تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] Teurthéville-Bocage تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Tamerville [fr] Tamerville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Le Rozel [fr] Le Rozel تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Surtainville [fr] Surtainville تلفظ 1 رأی
16/09/2013 Négreville [fr] Négreville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Huberville [fr] Huberville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] Cambes-en-Plaine تلفظ 0 رأی
16/09/2013 épeire [fr] épeire تلفظ 1 رأی
16/09/2013 épeiche [fr] épeiche تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] Pierre Leguillon تلفظ 0 رأی
16/09/2013 futilités [fr] futilités تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fusette [fr] fusette تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fusibilité [fr] fusibilité تلفظ 0 رأی
16/09/2013 furtivité [fr] furtivité تلفظ 0 رأی
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium تلفظ 0 رأی
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder تلفظ 0 رأی
16/09/2013 furetage [fr] furetage تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frusques [fr] frusques تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fruité [fr] fruité تلفظ 1 رأی
16/09/2013 frottement [fr] frottement تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissé [fr] froissé تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frontail [fr] frontail تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissant [fr] froissant تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fritons [fr] fritons تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissement [fr] froissement تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissable [fr] froissable تلفظ 0 رأی