کلماتی که Italoardito در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Italoardito مشترک تلفظ‌های Italoardito شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2013 pieno zeppo [it] pieno zeppo تلفظ 1 رأی
01/06/2013 Elio e le Storie Tese [it] Elio e le Storie Tese تلفظ 0 رأی
01/06/2013 mai e poi mai [it] mai e poi mai تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Guerra e pace [it] Guerra e pace تلفظ 0 رأی
01/06/2013 ammesso e non concesso [it] ammesso e non concesso تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Capraia e Limite [it] Capraia e Limite تلفظ 0 رأی
01/06/2013 teologumeno [it] teologumeno تلفظ 0 رأی
01/06/2013 zio d'America [it] zio d'America تلفظ 0 رأی
01/06/2013 bizio [it] bizio تلفظ 0 رأی
01/06/2013 prozii [it] prozii تلفظ 0 رأی
01/06/2013 prozie [it] prozie تلفظ 0 رأی
01/06/2013 prozia [it] prozia تلفظ 0 رأی
01/06/2013 prozio [it] prozio تلفظ 0 رأی
01/06/2013 zie [it] zie تلفظ 0 رأی
01/06/2013 zii [it] zii تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Zio Sam [it] Zio Sam تلفظ 0 رأی
01/06/2013 zia [it] zia تلفظ 0 رأی
01/06/2013 pane e cacio [it] pane e cacio تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Trinità d'Agultu e Vignola [it] Trinità d'Agultu e Vignola تلفظ 0 رأی
01/06/2013 paglia e fieno [it] paglia e fieno تلفظ 0 رأی
01/06/2013 taglio e cucito [it] taglio e cucito تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Avuglione e Vernone [it] Avuglione e Vernone تلفظ 0 رأی
01/06/2013 mangiare pane e veleno [it] mangiare pane e veleno تلفظ 0 رأی
01/06/2013 per mesi e mesi [it] per mesi e mesi تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Dire peste e corna [it] Dire peste e corna تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Zitto e mosca [it] Zitto e mosca تلفظ 0 رأی
01/06/2013 sano e salvo [it] sano e salvo تلفظ 0 رأی
01/06/2013 non c'è più religione [it] non c'è più religione تلفظ 0 رأی
01/06/2013 Latte e Miele [it] Latte e Miele تلفظ 0 رأی
01/06/2013 è qui [it] è qui تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Greetings from Italy!

Don't imitate my "r", which unfortunately I've never been able to correct (but it's not very important, after all: not a phonematically relevant difference, as a linguist would say).

Apart from that, my Italian pronunciation is standard.

In Latin (and old Greek) I'm trying to use the "restituta", or reconstructed, classic pronunciation.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Italoardito تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 949 (48 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 373

رأی‌ها: 82 رأی

نمایش‌ها: 56.096


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 568

مکان بر اساس تلفظ ها: 346