کلمات تلفظ شده توسط Italoardito در فورو

کاربر: Italoardito مشترک تلفظ های Italoardito شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/06/2013 pieno zeppo [it] pieno zeppo تلفظ 1 رأی
01/06/2013 Quanto è il biglietto? [it] Quanto è il biglietto? تلفظ رأی
01/06/2013 Elio e le Storie Tese [it] Elio e le Storie Tese تلفظ رأی
01/06/2013 mai e poi mai [it] mai e poi mai تلفظ رأی
01/06/2013 Guerra e pace [it] Guerra e pace تلفظ رأی
01/06/2013 ammesso e non concesso [it] ammesso e non concesso تلفظ رأی
01/06/2013 Capraia e Limite [it] Capraia e Limite تلفظ رأی
01/06/2013 teologumeno [it] teologumeno تلفظ رأی
01/06/2013 zio d'America [it] zio d'America تلفظ رأی
01/06/2013 bizio [it] bizio تلفظ رأی
01/06/2013 prozii [it] prozii تلفظ رأی
01/06/2013 prozie [it] prozie تلفظ رأی
01/06/2013 prozia [it] prozia تلفظ رأی
01/06/2013 prozio [it] prozio تلفظ رأی
01/06/2013 zie [it] zie تلفظ رأی
01/06/2013 zii [it] zii تلفظ رأی
01/06/2013 Zio Sam [it] Zio Sam تلفظ رأی
01/06/2013 zia [it] zia تلفظ رأی
01/06/2013 pane e cacio [it] pane e cacio تلفظ رأی
01/06/2013 Trinità d'Agultu e Vignola [it] Trinità d'Agultu e Vignola تلفظ رأی
01/06/2013 paglia e fieno [it] paglia e fieno تلفظ رأی
01/06/2013 taglio e cucito [it] taglio e cucito تلفظ رأی
01/06/2013 Avuglione e Vernone [it] Avuglione e Vernone تلفظ رأی
01/06/2013 mangiare pane e veleno [it] mangiare pane e veleno تلفظ رأی
01/06/2013 per mesi e mesi [it] per mesi e mesi تلفظ رأی
01/06/2013 Dire peste e corna [it] Dire peste e corna تلفظ رأی
01/06/2013 Zitto e mosca! [it] Zitto e mosca! تلفظ رأی
01/06/2013 sano e salvo [it] sano e salvo تلفظ رأی
01/06/2013 Dov'e' l'aeroporto? [it] Dov'e' l'aeroporto? تلفظ رأی
01/06/2013 bacchiare le acerbe e le mature [it] bacchiare le acerbe e le mature تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Greetings from Italy!

Don't imitate my "r", which unfortunately I've never been able to correct (but it's not very important, after all: not a phonematically relevant difference, as a linguist would say).

Apart from that, my Italian pronunciation is standard.

In Latin (and old Greek) I'm trying to use the "restituta", or reconstructed, classic pronunciation.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Italoardito تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 979 (38 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 378

رأی ها: 60 رأی

نمایش ها: 38.641


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 459

مکان بر اساس تلفظ ها: 280