کلمات تلفظ شده توسط IchBinEs در فورو صفحه 3.

کاربر: IchBinEs ويراستار فوروو مشترک تلفظ های IchBinEs شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/04/2012 Batterielaufzeit [de] Batterielaufzeit تلفظ رأی
11/04/2012 Arbeitsvakuum [de] Arbeitsvakuum تلفظ رأی
11/04/2012 Handoperator [de] Handoperator تلفظ رأی
11/04/2012 kleinvolumig [de] kleinvolumig تلفظ رأی
11/04/2012 Flüssigkeitseintritt [de] Flüssigkeitseintritt تلفظ رأی
11/04/2012 Sammelflasche [de] Sammelflasche تلفظ رأی
11/04/2012 Destillationssystem [de] Destillationssystem تلفظ رأی
11/04/2012 Füllstandssensor [de] Füllstandssensor تلفظ رأی
11/04/2012 Transmigrationspolitik [de] Transmigrationspolitik تلفظ رأی
11/04/2012 Glasglocke [de] Glasglocke تلفظ رأی
11/04/2012 sturmfest [de] sturmfest تلفظ رأی
01/04/2012 RflEttÜAÜG (Rindfleischetikett...) [de] RflEttÜAÜG (Rindfleischetikett...) تلفظ رأی
01/04/2012 Riesling [de] Riesling تلفظ رأی
01/04/2012 Vagabundenschicksal [de] Vagabundenschicksal تلفظ رأی
01/04/2012 Sarkomer [de] Sarkomer تلفظ رأی
01/04/2012 Kundenabrieb [de] Kundenabrieb تلفظ رأی
01/04/2012 Ersatzdentin [de] Ersatzdentin تلفظ رأی
01/04/2012 Ebberfeld [de] Ebberfeld تلفظ رأی
01/04/2012 Alveole [de] Alveole تلفظ رأی
01/04/2012 Alveolenwand [de] Alveolenwand تلفظ رأی
01/04/2012 Apertur [de] Apertur تلفظ رأی
01/04/2012 vermorschen [de] vermorschen تلفظ رأی
01/04/2012 Exemtion [de] Exemtion تلفظ رأی
01/04/2012 Porphyr [de] Porphyr تلفظ رأی
01/04/2012 Maria Fekter [de] Maria Fekter تلفظ رأی
01/04/2012 Längenwachstum [de] Längenwachstum تلفظ رأی
01/04/2012 Räte [de] Räte تلفظ رأی
01/04/2012 Chaot [de] Chaot تلفظ رأی
01/04/2012 Hempel [de] Hempel تلفظ رأی
01/04/2012 Barett [de] Barett تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

IchBinEs تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 7.063 (88 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.795

رأی ها: 103 رأی

نمایش ها: 79.899


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 162

مکان بر اساس تلفظ ها: 43