کلمات تلفظ شده توسط IchBinEs در فورو صفحه 3.

کاربر: IchBinEs ويراستار فوروو مشترک تلفظ های IchBinEs شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/04/2012 Batterielaufzeit [de] Batterielaufzeit تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Arbeitsvakuum [de] Arbeitsvakuum تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Handoperator [de] Handoperator تلفظ 0 رأی
11/04/2012 kleinvolumig [de] kleinvolumig تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Flüssigkeitseintritt [de] Flüssigkeitseintritt تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Sammelflasche [de] Sammelflasche تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Destillationssystem [de] Destillationssystem تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Füllstandssensor [de] Füllstandssensor تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Transmigrationspolitik [de] Transmigrationspolitik تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Glasglocke [de] Glasglocke تلفظ 0 رأی
11/04/2012 sturmfest [de] sturmfest تلفظ 0 رأی
01/04/2012 RflEttÜAÜG (Rindfleischetikett...) [de] RflEttÜAÜG (Rindfleischetikett...) تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Riesling [de] Riesling تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Vagabundenschicksal [de] Vagabundenschicksal تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Sarkomer [de] Sarkomer تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Kundenabrieb [de] Kundenabrieb تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Ersatzdentin [de] Ersatzdentin تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Ebberfeld [de] Ebberfeld تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Alveole [de] Alveole تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Alveolenwand [de] Alveolenwand تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Apertur [de] Apertur تلفظ 0 رأی
01/04/2012 vermorschen [de] vermorschen تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Exemtion [de] Exemtion تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Porphyr [de] Porphyr تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Maria Fekter [de] Maria Fekter تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Längenwachstum [de] Längenwachstum تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Räte [de] Räte تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Chaot [de] Chaot تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Hempel [de] Hempel تلفظ 0 رأی
01/04/2012 Barett [de] Barett تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

IchBinEs تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 7.062 (88 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.795

رأی ها: 103 رأی

نمایش ها: 81.294


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 163

مکان بر اساس تلفظ ها: 43