دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] battre le fer tant qu'il est chaud تلفظ 1 رأی
29/05/2015 j'installe [fr] j'installe تلفظ 0 رأی
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] vous vous installez ici ? تلفظ 0 رأی
29/05/2015 en même temps que [fr] en même temps que تلفظ 0 رأی
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] vendre son âme au diable تلفظ 0 رأی
29/05/2015 tous les chemins mènent à Rome [fr] tous les chemins mènent à Rome تلفظ 0 رأی
29/05/2015 tête à tête [fr] tête à tête تلفظ 0 رأی
29/05/2015 nous installons [fr] nous installons تلفظ 0 رأی
29/05/2015 chandelier [fr] chandelier تلفظ 0 رأی
07/05/2015 cellules flagellées [fr] cellules flagellées تلفظ 1 رأی
07/05/2015 rides estompées [fr] rides estompées تلفظ 0 رأی
07/05/2015 Terrier écossais [fr] Terrier écossais تلفظ 0 رأی
07/05/2015 fidèles lecteurs [fr] fidèles lecteurs تلفظ 0 رأی
07/05/2015 faisant fi [fr] faisant fi تلفظ 0 رأی
07/05/2015 Jacques le fataliste et son maître [fr] Jacques le fataliste et son maître تلفظ 1 رأی
07/05/2015 look hippie chic [fr] look hippie chic تلفظ 1 رأی
07/05/2015 sandales à talons [fr] sandales à talons تلفظ 1 رأی
07/05/2015 Parole de Dieu [fr] Parole de Dieu تلفظ -1 رأی
07/05/2015 triple protection [fr] triple protection تلفظ 0 رأی
07/05/2015 pétrifié de terreur [fr] pétrifié de terreur تلفظ 0 رأی
07/05/2015 être symbolisée par [fr] être symbolisée par تلفظ 1 رأی
07/05/2015 python [fr] python تلفظ 0 رأی
07/05/2015 un bon emploi [fr] un bon emploi تلفظ 0 رأی
28/04/2015 malheureux [fr] malheureux تلفظ 0 رأی
28/04/2015 nombreuses [fr] nombreuses تلفظ 0 رأی
28/04/2015 merveilleuse [fr] merveilleuse تلفظ 0 رأی
28/04/2015 Royaume-Uni [fr] Royaume-Uni تلفظ 0 رأی
28/04/2015 meilleures [fr] meilleures تلفظ 0 رأی
28/04/2015 travaillais [fr] travaillais تلفظ 0 رأی
02/12/2014 un petit peu [fr] un petit peu تلفظ 1 رأی