کلماتی که FrenchForAll در فوروو تلفظ کرده

کاربر: FrenchForAll مشترک تلفظ‌های FrenchForAll شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2014 un petit peu [fr] un petit peu تلفظ 1 رأی
13/09/2014 assaut [fr] assaut تلفظ 0 رأی
13/09/2014 coup [fr] coup تلفظ 1 رأی
13/09/2014 bas [fr] bas تلفظ 1 رأی
13/09/2014 tournant [fr] tournant تلفظ 0 رأی
13/09/2014 crochet [fr] crochet تلفظ 0 رأی
13/09/2014 revers [fr] revers تلفظ 0 رأی
13/09/2014 savate défense [fr] savate défense تلفظ 0 رأی
13/09/2014 savate combat [fr] savate combat تلفظ 0 رأی
13/09/2014 savate assaut [fr] savate assaut تلفظ 0 رأی
13/09/2014 savate forme [fr] savate forme تلفظ 0 رأی
12/09/2014 Boxe Française [fr] Boxe Française تلفظ 0 رأی
08/09/2014 savate [fr] savate تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Ayguemorte-les-Graves [fr] Ayguemorte-les-Graves تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-le-Brûlé [fr] Azay-le-Brûlé تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azas [fr] Azas تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Rirette Maîtrejean [fr] Rirette Maîtrejean تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Emmanuelle Haïm [fr] Emmanuelle Haïm تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Cayrol [fr] Cayrol تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Verteuil-sur-Charente [fr] Verteuil-sur-Charente تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Ayguetinte [fr] Ayguetinte تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Le Perreux-sur-Marne [fr] Le Perreux-sur-Marne تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Le Crêtel [fr] Le Crêtel تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Giffard [fr] Giffard تلفظ 0 رأی
08/04/2014 René Jules Lalique [fr] René Jules Lalique تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Anais Nin [fr] Anais Nin تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-le-Ferron [fr] Azay-le-Ferron تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-sur-Thouet [fr] Azay-sur-Thouet تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-sur-Cher [fr] Azay-sur-Cher تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Azay-sur-Indre [fr] Azay-sur-Indre تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Bonjour, je suis française, prof de français et j'habite à Cambridge, en Angleterre. J'ai une passion pour ma langue natale et j'aime la faire partager.
Hello, I am a French native, French teacher and I live in Cambridge, England. I have a passion for my native language and I love sharing it.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

FrenchForAll تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 362 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 49

رأی‌ها: 43 رأی

نمایش‌ها: 27.726


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.184

مکان بر اساس تلفظ ها: 826