کلماتی که FrauSue در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ‌های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2014 potted [en] potted تلفظ 1 رأی
16/01/2013 philanthropist [en] philanthropist تلفظ -1 رأی
30/10/2012 button [en] button تلفظ 3 رأی
30/10/2012 calm [en] calm تلفظ 3 رأی
30/10/2012 winking [en] winking تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/10/2012 immunosuppression [en] immunosuppression تلفظ 0 رأی
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] Lewis Grassic Gibbon تلفظ 0 رأی
30/10/2012 butylene [en] butylene تلفظ 0 رأی
28/10/2012 accepted [en] accepted تلفظ 2 رأی
28/10/2012 Chorltonville [en] Chorltonville تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Bishops Frome [en] Bishops Frome تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 trophoblastic [en] trophoblastic تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] Andrew Carrick Gow تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 Goathland [en] Goathland تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 emcee [en] emcee تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 smothered [en] smothered تلفظ 0 رأی
28/10/2012 look at [en] look at تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 refer to [en] refer to تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 send for [en] send for تلفظ 0 رأی
28/10/2012 wait for [en] wait for تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 work on [en] work on تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 latchstring [en] latchstring تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Meerbrook [en] Meerbrook تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 rhubarb [en] rhubarb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 supper [en] supper تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Flap [en] Flap تلفظ 0 رأی
27/10/2012 trap [en] trap تلفظ 1 رأی
27/10/2012 sapling [en] sapling تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Protestant [en] Protestant تلفظ 0 رأی
27/10/2012 let-up [en] let-up تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 142 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 48 رأی

نمایش‌ها: 16.423


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 8.101

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.874