کلمات تلفظ شده توسط FrauSue در فورو

کاربر: FrauSue مشترک تلفظ های FrauSue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/03/2014 Short-haul [en] Short-haul تلفظ 0 رأی
15/03/2014 skrill [en] skrill تلفظ 0 رأی
15/03/2014 housebreak [en] housebreak تلفظ 0 رأی
21/02/2014 paddlewheel [en] paddlewheel تلفظ 0 رأی
21/02/2014 plushest [en] plushest تلفظ 0 رأی
21/02/2014 homeward [en] homeward تلفظ 0 رأی
12/02/2014 phubbing [en] phubbing تلفظ 0 رأی
12/02/2014 Arthur Pryor [en] Arthur Pryor تلفظ 0 رأی
12/02/2014 Augst [en] Augst تلفظ 0 رأی
12/02/2014 operated [en] operated تلفظ 0 رأی
12/02/2014 pessary [en] pessary تلفظ 0 رأی
12/02/2014 glaive [en] glaive تلفظ 0 رأی
08/02/2014 even-keeled [en] even-keeled تلفظ 0 رأی
08/02/2014 fluo [en] fluo تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Nico Muhly [en] Nico Muhly تلفظ 0 رأی
08/02/2014 klass [en] klass تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Justin Fashanu [en] Justin Fashanu تلفظ 0 رأی
08/02/2014 aquarelle [en] aquarelle تلفظ 0 رأی
08/02/2014 diffusing [en] diffusing تلفظ 0 رأی
08/02/2014 phoning [en] phoning تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Hydroperoxide [en] Hydroperoxide تلفظ 0 رأی
08/02/2014 potted [en] potted تلفظ 0 رأی
16/01/2013 philanthropist [en] philanthropist تلفظ -1 رأی
30/10/2012 button [en] button تلفظ 3 رأی
30/10/2012 calm [en] calm تلفظ 1 رأی
30/10/2012 winking [en] winking تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2012 immunosuppression [en] immunosuppression تلفظ 0 رأی
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] Lewis Grassic Gibbon تلفظ 0 رأی
30/10/2012 butylene [en] butylene تلفظ 0 رأی
28/10/2012 accepted [en] accepted تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

FrauSue تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 136 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 31 رأی

نمایش ها: 7.607


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.656

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.607