کلماتی که FaerieFyre در فوروو تلفظ کرده

کاربر: FaerieFyre مشترک تلفظ‌های FaerieFyre شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2011 Kobold [en] Kobold تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Olympia Snowe [en] Olympia Snowe تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Christine Gregoire [en] Christine Gregoire تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Michelle Bachman [en] Michelle Bachman تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Los Angeles [en] Los Angeles تلفظ 2 رأی
31/03/2011 port-of-entry [en] port-of-entry تلفظ 0 رأی
31/03/2011 George Washington [en] George Washington تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Denzel Washington [en] Denzel Washington تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Washington [en] Washington تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Kobold [de] Kobold تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Anna Sokolow [en] Anna Sokolow تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] Elbert Leander Rutan تلفظ 0 رأی
31/03/2011 splenius [en] splenius تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Duke of Beaufort [en] Duke of Beaufort تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2011 Sasha Obama [en] Sasha Obama تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Malia Obama [en] Malia Obama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2011 Barack Hussein Obama, Jr. [en] Barack Hussein Obama, Jr. تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Lombardy [en] Lombardy تلفظ -1 رأی
31/03/2011 Pidgeotto [en] Pidgeotto تلفظ 0 رأی
31/03/2011 deconstructionist [en] deconstructionist تلفظ 0 رأی
31/03/2011 wholemeal [en] wholemeal تلفظ 0 رأی
31/03/2011 anode plasma [en] anode plasma تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Bass trumpet [en] Bass trumpet تلفظ 0 رأی
31/03/2011 patrolled [en] patrolled تلفظ 0 رأی
31/03/2011 good luck [en] good luck تلفظ 0 رأی
31/03/2011 good-for-nothing [en] good-for-nothing تلفظ 0 رأی
31/03/2011 cram [en] cram تلفظ 0 رأی
31/03/2011 common good [en] common good تلفظ 0 رأی
31/03/2011 smash [en] smash تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/03/2011 collar [en] collar تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: نامعلوم

FaerieFyre تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 48 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 11.287


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 22.774

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.663