کلمات تلفظ شده توسط Elloi در فورو

کاربر: Elloi مشترک تلفظ های Elloi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/09/2011 Jemrić [hr] Jemrić تلفظ رأی
22/08/2011 Goran Senjanović [hr] Goran Senjanović تلفظ رأی
22/08/2011 autobusna stanica [hr] autobusna stanica تلفظ رأی
22/08/2011 voziti [hr] voziti تلفظ رأی
22/08/2011 poštanski sandučić [hr] poštanski sandučić تلفظ رأی
16/08/2011 podmornica [hr] podmornica تلفظ رأی
06/08/2011 zrakoplov [hr] zrakoplov تلفظ رأی
06/08/2011 zračna luka [hr] zračna luka تلفظ رأی
06/08/2011 kolodvor [hr] kolodvor تلفظ رأی
01/08/2011 motocikl [hr] motocikl تلفظ رأی
01/08/2011 Dunja Rajter [hr] Dunja Rajter تلفظ رأی
01/08/2011 Ivan Dodig [hr] Ivan Dodig تلفظ رأی
01/08/2011 Boris Veličan [hr] Boris Veličan تلفظ رأی
27/07/2011 Kašman [hr] Kašman تلفظ رأی
27/07/2011 Helena Njirić [hr] Helena Njirić تلفظ رأی
27/07/2011 Hrvoje Njirić [hr] Hrvoje Njirić تلفظ رأی
25/07/2011 planika [hr] planika تلفظ رأی
25/07/2011 planika maginja [hr] planika maginja تلفظ رأی
25/07/2011 japanska nešpula [hr] japanska nešpula تلفظ رأی
25/07/2011 mušmula [hr] mušmula تلفظ رأی
24/07/2011 Никола Тесла / Nikola Tesla [hr] Никола Тесла / Nikola Tesla تلفظ رأی
24/07/2011 Ivan Gundulić [hr] Ivan Gundulić تلفظ رأی
24/07/2011 Ruđer Bošković [hr] Ruđer Bošković تلفظ رأی
24/07/2011 Herman Dalmatin [hr] Herman Dalmatin تلفظ رأی
24/07/2011 Lavoslav Ružička [hr] Lavoslav Ružička تلفظ رأی
24/07/2011 Marin Getaldić [hr] Marin Getaldić تلفظ رأی
24/07/2011 Faust Vrančić [hr] Faust Vrančić تلفظ رأی
24/07/2011 Ivan Supek [hr] Ivan Supek تلفظ رأی
24/07/2011 Miroslav Radman [hr] Miroslav Radman تلفظ رأی
24/07/2011 Hrvoje Požar [hr] Hrvoje Požar تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I'm Croatian and my accent is from Split.

http://djelatnici.unizd.hr/~nrotar/akcenti.pdf Accents in Croatian
http://www.senj.hr/Glagoljica.htm Transliteration of Latin Text into the Glagolitic Alphabet

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کرواسی

Elloi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 388 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 277

رأی ها: 19 رأی

نمایش ها: 31.237


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 549

مکان بر اساس تلفظ ها: 637