کلمات تلفظ شده توسط DavidCrone در فورو صفحه 2.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/07/2009 ballistic [en] ballistic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/07/2009 jetlagged [en] jetlagged تلفظ رأی
31/07/2009 nuclear submarine [en] nuclear submarine تلفظ رأی
31/07/2009 Seat [en] Seat تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/07/2009 sensible [en] sensible تلفظ رأی
29/07/2009 Tate Modern [en] Tate Modern تلفظ رأی
29/07/2009 jewelfish [en] jewelfish تلفظ رأی
29/07/2009 discussion [en] discussion تلفظ -2 رأی
29/07/2009 Mongolia [en] Mongolia تلفظ -1 رأی
29/07/2009 Italy [en] Italy تلفظ 3 رأی
29/07/2009 Morocco [en] Morocco تلفظ رأی
29/07/2009 Armenia [en] Armenia تلفظ رأی
29/07/2009 thief [en] thief تلفظ رأی
29/07/2009 missing [en] missing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 upset [en] upset تلفظ رأی
29/07/2009 upscale [en] upscale تلفظ رأی
29/07/2009 mishappen [en] mishappen تلفظ رأی
29/07/2009 forthsize [en] forthsize تلفظ رأی
29/07/2009 forthright [en] forthright تلفظ رأی
29/07/2009 spectrum [en] spectrum تلفظ 1 رأی
29/07/2009 Darlington [en] Darlington تلفظ رأی
29/07/2009 Sunderland [en] Sunderland تلفظ رأی
29/07/2009 pleasures [en] pleasures تلفظ رأی
29/07/2009 pleasure [en] pleasure تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 pleasurable [en] pleasurable تلفظ رأی
29/07/2009 blueprint [en] blueprint تلفظ رأی
28/07/2009 lesbian [en] lesbian تلفظ -1 رأی
28/07/2009 oxidize [en] oxidize تلفظ رأی
28/07/2009 oxidant [en] oxidant تلفظ رأی
28/07/2009 Oxfordshire [en] Oxfordshire تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 162 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی ها: 43 رأی

نمایش ها: 21.566


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.823

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.394