کلماتی که DamnedOwl در فوروو تلفظ کرده

کاربر: DamnedOwl مشترک تلفظ‌های DamnedOwl شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2011 James [en] James تلفظ 1 رأی
11/06/2009 trichordate [en] trichordate تلفظ 0 رأی
08/05/2009 shite [en] shite تلفظ 1 رأی
08/05/2009 passing [en] passing تلفظ 1 رأی
08/05/2009 defeat [en] defeat تلفظ 0 رأی
08/05/2009 entrapment [en] entrapment تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/05/2009 heartburn [en] heartburn تلفظ 0 رأی
08/05/2009 heartache [en] heartache تلفظ 0 رأی
06/05/2009 presbycusis [en] presbycusis تلفظ 0 رأی
06/05/2009 bastard [en] bastard تلفظ 3 رأی
06/05/2009 dicotyledon [en] dicotyledon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 reprehensible [en] reprehensible تلفظ 1 رأی
06/05/2009 emanating [en] emanating تلفظ 1 رأی
06/05/2009 discography [en] discography تلفظ 0 رأی
06/05/2009 considering [en] considering تلفظ 0 رأی
06/05/2009 accusatory [en] accusatory تلفظ 0 رأی
06/05/2009 replica [en] replica تلفظ 0 رأی
06/05/2009 trowel [en] trowel تلفظ 1 رأی
06/05/2009 preserve [en] preserve تلفظ 0 رأی
06/05/2009 reconstruction [en] reconstruction تلفظ 0 رأی
06/05/2009 rehabilitation [en] rehabilitation تلفظ 0 رأی
06/05/2009 restoration [en] restoration تلفظ 0 رأی
06/05/2009 conservation [en] conservation تلفظ 0 رأی
06/05/2009 preservation [en] preservation تلفظ 0 رأی
06/05/2009 junk [en] junk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 impeccable [en] impeccable تلفظ 0 رأی
06/05/2009 insufferable [en] insufferable تلفظ 0 رأی
06/05/2009 curd [en] curd تلفظ 0 رأی
06/05/2009 exterminate [en] exterminate تلفظ 0 رأی
06/05/2009 Tardis [en] Tardis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

I am from Wakefield, West Yorkshire which is in the North of England.

My accent is typical of the educated working class.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DamnedOwl تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 46 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 16 رأی

نمایش‌ها: 11.503


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 8.117

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.878