دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/10/2012 Giltspur [en] Giltspur تلفظ 0 رأی
08/10/2012 Denudation [en] Denudation تلفظ 0 رأی
08/10/2012 unprejudiced [en] unprejudiced تلفظ 0 رأی
08/10/2012 unsavoury [en] unsavoury تلفظ 0 رأی
08/10/2012 scrunchy [en] scrunchy تلفظ 0 رأی
08/10/2012 Anthony Pym [en] Anthony Pym تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/10/2012 horseradish [en] horseradish تلفظ 0 رأی
05/10/2012 Voigt [en] Voigt تلفظ 0 رأی
13/12/2011 verifiers [en] verifiers تلفظ 0 رأی
13/12/2011 obsessively [en] obsessively تلفظ 0 رأی
13/12/2011 Robert Norton Noyce [en] Robert Norton Noyce تلفظ 0 رأی
13/12/2011 Deryn [en] Deryn تلفظ 0 رأی
13/12/2011 Rhinospike [en] Rhinospike تلفظ 0 رأی
13/12/2011 Windover [en] Windover تلفظ 0 رأی
13/12/2011 Stour [en] Stour تلفظ 0 رأی
06/12/2011 Brazzer [en] Brazzer تلفظ 0 رأی
06/12/2011 Holburne [en] Holburne تلفظ 0 رأی
06/12/2011 Kelough [en] Kelough تلفظ 0 رأی
06/12/2011 bobbery [en] bobbery تلفظ 0 رأی
06/12/2011 limequat [en] limequat تلفظ 0 رأی
06/12/2011 graphemic [en] graphemic تلفظ 0 رأی
06/12/2011 placarded [en] placarded تلفظ 0 رأی
29/11/2011 contouring [en] contouring تلفظ 0 رأی
29/11/2011 doubling down [en] doubling down تلفظ 0 رأی
29/11/2011 Bygate [en] Bygate تلفظ 0 رأی
29/11/2011 Wheldon [en] Wheldon تلفظ 0 رأی
29/11/2011 Jowell [en] Jowell تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/11/2011 blacktop [en] blacktop تلفظ 0 رأی
29/11/2011 nondestructive [en] nondestructive تلفظ 0 رأی
29/11/2011 patterns [en] patterns تلفظ 0 رأی