کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 8.

متأسفیم، نمایش این پروفایل برای عموم مقدور نیست.