کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

متأسفیم، نمایش این پروفایل برای عموم مقدور نیست.