کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

متأسفیم، نمایش این پروفایل برای عموم مقدور نیست.