دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2008 popularity [en] popularity تلفظ 0 رأی
30/03/2008 repose [en] repose تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
30/03/2008 password [en] password تلفظ -1 رأی
30/03/2008 rainbow [en] rainbow تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/03/2008 Stratovarius [en] Stratovarius تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/03/2008 shampoo [en] shampoo تلفظ 0 رأی
30/03/2008 kitchen [en] kitchen تلفظ 0 رأی