کلمات تلفظ شده توسط Cafetonet در فورو

کاربر: Cafetonet مشترک تلفظ های Cafetonet شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/01/2013 seca [ca] seca تلفظ رأی
08/01/2013 amagrir-se [ca] amagrir-se تلفظ رأی
08/01/2013 pertanyent [ca] pertanyent تلفظ رأی
08/01/2013 l’abat [ca] l’abat تلفظ رأی
08/01/2013 l’abadessa [ca] l’abadessa تلفظ رأی
08/01/2013 l’abadia [ca] l’abadia تلفظ رأی
08/01/2013 els rudiments [ca] els rudiments تلفظ رأی
08/01/2013 introduint [ca] introduint تلفظ رأی
08/01/2013 complement [ca] complement تلفظ رأی
08/01/2013 denoten [ca] denoten تلفظ رأی
08/01/2013 moviment [ca] moviment تلفظ رأی
08/01/2013 anar al teatre [ca] anar al teatre تلفظ رأی
08/01/2013 pujar [ca] pujar تلفظ رأی
08/01/2013 acostar-se [ca] acostar-se تلفظ رأی
08/01/2013 caure a terra [ca] caure a terra تلفظ رأی
08/01/2013 recolzar-se [ca] recolzar-se تلفظ رأی
08/01/2013 mans [ca] mans تلفظ رأی
08/01/2013 abats [ca] abats تلفظ رأی
08/01/2013 seguidors [ca] seguidors تلفظ رأی
08/01/2013 els pares [ca] els pares تلفظ رأی
08/01/2013 els manaments [ca] els manaments تلفظ رأی
08/01/2013 militant [ca] militant تلفظ رأی
08/01/2013 fidels [ca] fidels تلفظ رأی
08/01/2013 vivents [ca] vivents تلفظ رأی
08/01/2013 primitiva [ca] primitiva تلفظ رأی
08/01/2013 apòstol [ca] apòstol تلفظ رأی
08/01/2013 purgant [ca] purgant تلفظ رأی
08/01/2013 les ànimes del purgatori [ca] les ànimes del purgatori تلفظ رأی
08/01/2013 parroquial [ca] parroquial تلفظ رأی
08/01/2013 Llenguadoc-Rosselló [ca] Llenguadoc-Rosselló تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

Cafetonet تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 57

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.417


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.319