کلمات تلفظ شده توسط CA_AngMo در فورو صفحه 4.

کاربر: CA_AngMo مشترک تلفظ های CA_AngMo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/06/2010 Google Earth [en] Google Earth تلفظ -1 رأی
24/06/2010 Metro-Goldwyn-Mayer [en] Metro-Goldwyn-Mayer تلفظ رأی
24/06/2010 Goldfinger [en] Goldfinger تلفظ رأی
24/06/2010 panhandler [en] panhandler تلفظ رأی
24/06/2010 dork [en] dork تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 nerdy [en] nerdy تلفظ رأی
24/06/2010 hanky-panky [en] hanky-panky تلفظ رأی
24/06/2010 Coke [en] Coke تلفظ رأی
24/06/2010 schmuck [en] schmuck تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 ain't [en] ain't تلفظ رأی
24/06/2010 Sacramento [en] Sacramento تلفظ رأی
24/06/2010 Ashley [en] Ashley تلفظ رأی
24/06/2010 headshot [en] headshot تلفظ 2 رأی

اطلاعات کاربر

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

CA_AngMo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 103 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 53

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 17.065


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.716

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.038