کلماتی که CARVALHO در فوروو تلفظ کرده

کاربر: CARVALHO مشترک تلفظ‌های CARVALHO شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2011 Holotypus [de] Holotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Neotypus [de] Neotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Lectotypus [de] Lectotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Paralectotypus [de] Paralectotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Topotypus [de] Topotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 kirsch [de] kirsch تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Natter [de] Natter تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Fluß [de] Fluß تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Philip Donowitz [de] Philip Donowitz تلفظ 0 رأی
27/01/2011 HAPAG [de] HAPAG تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Skilaufen [de] Skilaufen تلفظ 0 رأی
27/01/2011 bikonvex [de] bikonvex تلفظ 0 رأی
27/01/2011 plankonvex [de] plankonvex تلفظ 0 رأی
27/01/2011 bikonkav [de] bikonkav تلفظ 0 رأی
27/01/2011 plankonkav [de] plankonkav تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Konkavität [de] Konkavität تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Konvexität [de] Konvexität تلفظ 0 رأی
27/01/2011 involut [de] involut تلفظ 0 رأی
27/01/2011 evolut [de] evolut تلفظ 0 رأی
27/01/2011 advolut [de] advolut تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Allometrie [de] Allometrie تلفظ 0 رأی
27/01/2011 allometrisch [de] allometrisch تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Atavismus [de] Atavismus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Kinematik [de] Kinematik تلفظ 0 رأی
27/01/2011 kinematisch [de] kinematisch تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Elementarteilchenphysik [de] Elementarteilchenphysik تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Kernphysik [de] Kernphysik تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Kernwaffe [de] Kernwaffe تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] Nuklearwaffe تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Atommasse [de] Atommasse تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Linguista - Docente e Investigadora

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

CARVALHO تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 455 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 132

رأی‌ها: 19 رأی

نمایش‌ها: 38.041


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.150

مکان بر اساس تلفظ ها: 669