کلمات تلفظ شده توسط CARVALHO در فورو

کاربر: CARVALHO مشترک تلفظ های CARVALHO شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/01/2011 Holotypus [de] Holotypus تلفظ رأی
27/01/2011 Neotypus [de] Neotypus تلفظ رأی
27/01/2011 Lectotypus [de] Lectotypus تلفظ رأی
27/01/2011 Paralectotypus [de] Paralectotypus تلفظ رأی
27/01/2011 Topotypus [de] Topotypus تلفظ رأی
27/01/2011 kirsch [de] kirsch تلفظ رأی
27/01/2011 Natter [de] Natter تلفظ رأی
27/01/2011 Fluß [de] Fluß تلفظ رأی
27/01/2011 Philip Donowitz [de] Philip Donowitz تلفظ رأی
27/01/2011 HAPAG [de] HAPAG تلفظ رأی
27/01/2011 Skilaufen [de] Skilaufen تلفظ رأی
27/01/2011 bikonvex [de] bikonvex تلفظ رأی
27/01/2011 plankonvex [de] plankonvex تلفظ رأی
27/01/2011 bikonkav [de] bikonkav تلفظ رأی
27/01/2011 plankonkav [de] plankonkav تلفظ رأی
27/01/2011 Konkavität [de] Konkavität تلفظ رأی
27/01/2011 Konvexität [de] Konvexität تلفظ رأی
27/01/2011 involut [de] involut تلفظ رأی
27/01/2011 evolut [de] evolut تلفظ رأی
27/01/2011 advolut [de] advolut تلفظ رأی
27/01/2011 Allometrie [de] Allometrie تلفظ رأی
27/01/2011 allometrisch [de] allometrisch تلفظ رأی
27/01/2011 Atavismus [de] Atavismus تلفظ رأی
27/01/2011 Kinematik [de] Kinematik تلفظ رأی
27/01/2011 kinematisch [de] kinematisch تلفظ رأی
27/01/2011 Elementarteilchenphysik [de] Elementarteilchenphysik تلفظ رأی
27/01/2011 Kernphysik [de] Kernphysik تلفظ رأی
27/01/2011 Kernwaffe [de] Kernwaffe تلفظ رأی
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] Nuklearwaffe تلفظ رأی
27/01/2011 Atommasse [de] Atommasse تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Linguista - Docente e Investigadora

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

CARVALHO تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 459 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 134

رأی ها: 18 رأی

نمایش ها: 25.734


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 925

مکان بر اساس تلفظ ها: 544