کاربر: Bartleby ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/06/2015 Eukalyptusbaum [de] Eukalyptusbaum تلفظ 0 رأی
30/06/2015 Halupczok [de] Halupczok تلفظ 0 رأی
29/06/2015 verbürgen [de] verbürgen تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Lehrsprüche [de] Lehrsprüche تلفظ 1 رأی
29/06/2015 Lehrspruch [de] Lehrspruch تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Gesöff [de] Gesöff تلفظ 1 رأی
29/06/2015 Rollator [de] Rollator تلفظ 1 رأی
29/06/2015 Seifenblase [de] Seifenblase تلفظ 0 رأی
29/06/2015 javascript [de] javascript تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Kinetiker [de] Kinetiker تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Quotenhascherei [de] Quotenhascherei تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Zimmermaler [de] Zimmermaler تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Mückennetz [de] Mückennetz تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Milchpulverallergie [de] Milchpulverallergie تلفظ 0 رأی
28/06/2015 vize [de] vize تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Laborbioreaktor [de] Laborbioreaktor تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Primäraufarbeitung [de] Primäraufarbeitung تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Zellernte [de] Zellernte تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Vorsäule [de] Vorsäule تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Derivatisierungsmethode [de] Derivatisierungsmethode تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Fermentationssuspension [de] Fermentationssuspension تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Erkennungseinheit [de] Erkennungseinheit تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Codestart [de] Codestart تلفظ 1 رأی
28/06/2015 Reagenzpumpe [de] Reagenzpumpe تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Derivatisierungsreagenz [de] Derivatisierungsreagenz تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Stearylharnstoffderivat [de] Stearylharnstoffderivat تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Flottenkonzentration [de] Flottenkonzentration تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Rührkesselfermentor [de] Rührkesselfermentor تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Substanzemissionsfaktor [de] Substanzemissionsfaktor تلفظ 0 رأی
28/06/2015 Bedachungsmaterial [de] Bedachungsmaterial تلفظ 0 رأی