کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2016 Plattenziegel [de] Plattenziegel تلفظ 0 رأی
17/08/2016 schwemmen [de] schwemmen تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Draugegend [de] Draugegend تلفظ 0 رأی
17/08/2016 äse [de] äse تلفظ 0 رأی
17/08/2016 abäst [de] abäst تلفظ 0 رأی
17/08/2016 äst [de] äst تلفظ 0 رأی
17/08/2016 bärste [de] bärste تلفظ 0 رأی
17/08/2016 sprösse [de] sprösse تلفظ 0 رأی
17/08/2016 zerschund [de] zerschund تلفظ 0 رأی
17/08/2016 sötte [de] sötte تلفظ 0 رأی
17/08/2016 abäste [de] abäste تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Suchbegriff [de] Suchbegriff تلفظ 0 رأی
17/08/2016 begösse [de] begösse تلفظ 0 رأی
17/08/2016 sammele [de] sammele تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Beraubung [de] Beraubung تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Minser Oog [de] Minser Oog تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Ausdauer [de] Ausdauer تلفظ 0 رأی
17/08/2016 gebraucht [de] gebraucht تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Minsener Oog [de] Minsener Oog تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Hefe-Weizen [de] Hefe-Weizen تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Kopfhörer [de] Kopfhörer تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Kellnerin [de] Kellnerin تلفظ 0 رأی
17/08/2016 ausgeprägt [de] ausgeprägt تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Anselm Kiefer [de] Anselm Kiefer تلفظ 0 رأی
17/08/2016 hasserfüllt [de] hasserfüllt تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Schmerz [de] Schmerz تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Mond [de] Mond تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Hemmnis [de] Hemmnis تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Seite [de] Seite تلفظ 0 رأی
17/08/2016 medizinisch [de] medizinisch تلفظ 0 رأی