کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/02/2016 informierte [de] informierte تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Gegenstrich [de] Gegenstrich تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Achtelgeviert [de] Achtelgeviert تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Emulsionsnummer [de] Emulsionsnummer تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Zielwertkorrektur [de] Zielwertkorrektur تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Applausordnung [de] Applausordnung تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Verschlussvorhang [de] Verschlussvorhang تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Analogfilm [de] Analogfilm تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Geviertstrich [de] Geviertstrich تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Allgemeinschärfe [de] Allgemeinschärfe تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Apochromat [de] Apochromat تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Grundschärfe [de] Grundschärfe تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Farblängsfehler [de] Farblängsfehler تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Kommandostrich [de] Kommandostrich تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Ergänzungsstrich [de] Ergänzungsstrich تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Filmcharge [de] Filmcharge تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Schärfeleistung [de] Schärfeleistung تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Schärfebereich [de] Schärfebereich تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Aktivierungsverbot [de] Aktivierungsverbot تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Tischbeinkessel [de] Tischbeinkessel تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Gammafluss [de] Gammafluss تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Ursachenkette [de] Ursachenkette تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Mayrhofner [de] Mayrhofner تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Flüchtlingsroman [de] Flüchtlingsroman تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Bergbahnen [de] Bergbahnen تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Spieljoch [de] Spieljoch تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Atemweg [de] Atemweg تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Aktivierungsübung [de] Aktivierungsübung تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Mikroprozessorsystem [de] Mikroprozessorsystem تلفظ 1 رأی
03/02/2016 Aktivierungsstärke [de] Aktivierungsstärke تلفظ 1 رأی