کلمات تلفظ شده توسط Bartleby در فورو صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/04/2014 Schulzenfeldstraße [de] Schulzenfeldstraße تلفظ رأی
13/04/2014 Strukturprozess [de] Strukturprozess تلفظ رأی
13/04/2014 Strukturerhaltung [de] Strukturerhaltung تلفظ رأی
13/04/2014 Stabilitätspostulat [de] Stabilitätspostulat تلفظ رأی
13/04/2014 Stabilitätssuggestion [de] Stabilitätssuggestion تلفظ رأی
13/04/2014 Subjektivierungsdebatte [de] Subjektivierungsdebatte تلفظ رأی
13/04/2014 Vorwurfsvokabular [de] Vorwurfsvokabular تلفظ رأی
13/04/2014 Diffamierungsvokabular [de] Diffamierungsvokabular تلفظ رأی
13/04/2014 Aushandlungssystem [de] Aushandlungssystem تلفظ رأی
13/04/2014 Arbeitssoziologe [de] Arbeitssoziologe تلفظ رأی
13/04/2014 Attributionsfehler [de] Attributionsfehler تلفظ رأی
13/04/2014 Konfliktminimierung [de] Konfliktminimierung تلفظ رأی
13/04/2014 Kontingenzproblem [de] Kontingenzproblem تلفظ رأی
13/04/2014 Kartellstruktur [de] Kartellstruktur تلفظ رأی
13/04/2014 Korrekturvokabular [de] Korrekturvokabular تلفظ رأی
13/04/2014 Korrespondenzverzerrung [de] Korrespondenzverzerrung تلفظ رأی
13/04/2014 Funktionsdefinition [de] Funktionsdefinition تلفظ رأی
13/04/2014 Fehlattribution [de] Fehlattribution تلفظ رأی
13/04/2014 Institutionentheorie [de] Institutionentheorie تلفظ رأی
13/04/2014 Irritationspotenzial [de] Irritationspotenzial تلفظ رأی
13/04/2014 Interaktionsordnung [de] Interaktionsordnung تلفظ رأی
13/04/2014 Illustrationszweck [de] Illustrationszweck تلفظ رأی
13/04/2014 Integrationslogik [de] Integrationslogik تلفظ رأی
13/04/2014 Interessenorientierung [de] Interessenorientierung تلفظ رأی
13/04/2014 Entpersönlichung [de] Entpersönlichung تلفظ رأی
13/04/2014 Unterstützungsbereitschaft [de] Unterstützungsbereitschaft تلفظ رأی
13/04/2014 Reparaturprotein [de] Reparaturprotein تلفظ رأی
13/04/2014 Rationalitätsvorstellung [de] Rationalitätsvorstellung تلفظ رأی
13/04/2014 Revitalisierungstendenz [de] Revitalisierungstendenz تلفظ رأی
13/04/2014 Gegentendenz [de] Gegentendenz تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

وب: http://www.theaternetz.org/wolfgangbinder

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 141.463 (71 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26.706

رأی ها: 158 رأی

نمایش ها: 131.917


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 13

مکان بر اساس تلفظ ها: 1