کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2016 Nachwärmeabfuhrsystem [de] Nachwärmeabfuhrsystem تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Nachwärmeleistung [de] Nachwärmeleistung تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Neuentwicklungszustand [de] Neuentwicklungszustand تلفظ 0 رأی
23/04/2016 zur Verfügung [de] zur Verfügung تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Ultraschallanalyseverfahren [de] Ultraschallanalyseverfahren تلفظ 0 رأی
23/04/2016 macadamia [de] macadamia تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Kombinationsansatz [de] Kombinationsansatz تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Tiefenerstreckung [de] Tiefenerstreckung تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Ultraschallprüftechnik [de] Ultraschallprüftechnik تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Prüfumfang [de] Prüfumfang تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Stutzenformstück [de] Stutzenformstück تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Registrierniveau [de] Registrierniveau تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Belastungseffekt [de] Belastungseffekt تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Projektwert [de] Projektwert تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Nachbesserungsverlangen [de] Nachbesserungsverlangen تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Erfahrungsänderung [de] Erfahrungsänderung تلفظ 0 رأی
23/04/2016 darüber hinaus [de] darüber hinaus تلفظ 0 رأی
23/04/2016 schlenzen [de] schlenzen تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Einheitslook [de] Einheitslook تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Wärmeschutzrohr [de] Wärmeschutzrohr تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Anlaufexponent [de] Anlaufexponent تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Kugelhaufenreaktor [de] Kugelhaufenreaktor تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Fabrikanlauf [de] Fabrikanlauf تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Fabrikneuheit [de] Fabrikneuheit تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Neuwagenbestellung [de] Neuwagenbestellung تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Fehlertiefenausdehnung [de] Fehlertiefenausdehnung تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Prüfparameter [de] Prüfparameter تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Befundsituation [de] Befundsituation تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Banknoten [de] Banknoten تلفظ 0 رأی
23/04/2016 Zersetzungsdruck [de] Zersetzungsdruck تلفظ 0 رأی