کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/10/2014 temporaler [de] temporaler تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Valenzproblem [de] Valenzproblem تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Bedeutungsunterschied [de] Bedeutungsunterschied تلفظ 0 رأی
20/10/2014 schwache [de] schwache تلفظ 0 رأی
20/10/2014 verbbestimmten [de] verbbestimmten تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Genitivmarkierung [de] Genitivmarkierung تلفظ 0 رأی
20/10/2014 beholfen [de] beholfen تلفظ 0 رأی
20/10/2014 behelfen [de] behelfen تلفظ 0 رأی
20/10/2014 angewendet [de] angewendet تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Haute [de] Haute تلفظ 0 رأی
20/10/2014 geografischen [de] geografischen تلفظ 0 رأی
20/10/2014 relative [de] relative تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Messangabe [de] Messangabe تلفظ 0 رأی
20/10/2014 umgehängt [de] umgehängt تلفظ 0 رأی
20/10/2014 downgeloadet [de] downgeloadet تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Pluralbildung [de] Pluralbildung تلفظ 0 رأی
20/10/2014 adnominalen [de] adnominalen تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Hauptgebäudeseiteneingangstür [de] Hauptgebäudeseiteneingangstür تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Witwenversicherungsgesellschaft [de] Witwenversicherungsgesellschaft تلفظ 0 رأی
20/10/2014 krauses [de] krauses تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Präfixverb [de] Präfixverb تلفظ 0 رأی
20/10/2014 nomina [de] nomina تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Nachweisung [de] Nachweisung تلفظ 0 رأی
20/10/2014 geschriebenes [de] geschriebenes تلفظ 0 رأی
20/10/2014 instrumentell [de] instrumentell تلفظ 0 رأی
20/10/2014 konkurrierenden [de] konkurrierenden تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Feld-, Wald- und Wiesendoktor [de] Feld-, Wald- und Wiesendoktor تلفظ 0 رأی
20/10/2014 elliptische [de] elliptische تلفظ 0 رأی
20/10/2014 eingeleitete [de] eingeleitete تلفظ 0 رأی
20/10/2014 Artikelweglassung [de] Artikelweglassung تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 170.319 (81 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 35.124

رأی‌ها: 271 رأی

نمایش‌ها: 206.412


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 2