کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/05/2016 das Verhältnis [de] das Verhältnis تلفظ 0 رأی
04/05/2016 die Babys [de] die Babys تلفظ 0 رأی
04/05/2016 die Bevölkerung [de] die Bevölkerung تلفظ 0 رأی
04/05/2016 der Gast [de] der Gast تلفظ 0 رأی
04/05/2016 ballen [de] ballen تلفظ 0 رأی
04/05/2016 Glück und Glas, wie leicht bricht das [de] Glück und Glas, wie leicht bricht das تلفظ 0 رأی
04/05/2016 das Fahrzeug [de] das Fahrzeug تلفظ 0 رأی
04/05/2016 das Publikum [de] das Publikum تلفظ 0 رأی
04/05/2016 die Sehenswürdigkeiten [de] die Sehenswürdigkeiten تلفظ 0 رأی
04/05/2016 aufs Neue [de] aufs Neue تلفظ 0 رأی
04/05/2016 Wolfgang Iser [de] Wolfgang Iser تلفظ 0 رأی
04/05/2016 Portugieser [de] Portugieser تلفظ 0 رأی
04/05/2016 Außerirdische [de] Außerirdische تلفظ 0 رأی
04/05/2016 Paraguayer [de] Paraguayer تلفظ 0 رأی
04/05/2016 Gratisshow [de] Gratisshow تلفظ 0 رأی
03/05/2016 Wais [de] Wais تلفظ 0 رأی
03/05/2016 Josef Kyselak [de] Josef Kyselak تلفظ 0 رأی
03/05/2016 ungefährdeten [de] ungefährdeten تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Hämorrhagische Diathese [de] Hämorrhagische Diathese تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Zweckbegriff [de] Zweckbegriff تلفظ 0 رأی
02/05/2016 der rechten [de] der rechten تلفظ 0 رأی
02/05/2016 auf der rechten [de] auf der rechten تلفظ 0 رأی
02/05/2016 auf der rechten Straßenseite [de] auf der rechten Straßenseite تلفظ 0 رأی
02/05/2016 auf der rechten Seite [de] auf der rechten Seite تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Morio-Muskat [de] Morio-Muskat تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Neuböck [de] Neuböck تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Marchart [de] Marchart تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Disen [de] Disen تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Harzungen [de] Harzungen تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Schneidheimer Sechta [de] Schneidheimer Sechta تلفظ 0 رأی