دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/01/2009 Vermittler [de] Vermittler تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Zivilisation [de] Zivilisation تلفظ 0 رأی
26/01/2009 umgebracht [de] umgebracht تلفظ 0 رأی
26/01/2009 zwingend [de] zwingend تلفظ 0 رأی
26/01/2009 etage [de] etage تلفظ 0 رأی
26/01/2009 mächtig [de] mächtig تلفظ 0 رأی
26/01/2009 einseitig [de] einseitig تلفظ 0 رأی
26/01/2009 ewig [de] ewig تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Jahrzehnt [de] Jahrzehnt تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Katholiken [de] Katholiken تلفظ 0 رأی
25/01/2009 unterrichtet [de] unterrichtet تلفظ 0 رأی
25/01/2009 beschließen [de] beschließen تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Bruno [de] Bruno تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Polizist [de] Polizist تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Ängste [de] Ängste تلفظ 0 رأی
25/01/2009 mafia [de] mafia تلفظ 0 رأی
25/01/2009 ausführlich [de] ausführlich تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2009 verwirklicht [de] verwirklicht تلفظ 0 رأی
25/01/2009 devise [de] devise تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Wahrscheinlichkeit [de] Wahrscheinlichkeit تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Broschüre [de] Broschüre تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Sparte [de] Sparte تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Abitur [de] Abitur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2009 Wille [de] Wille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2009 anderthalb [de] anderthalb تلفظ 0 رأی
25/01/2009 wen [de] wen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2009 realisieren [de] realisieren تلفظ -1 رأی
25/01/2009 Verwaltungsgericht [de] Verwaltungsgericht تلفظ 0 رأی
25/01/2009 auswählen [de] auswählen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2009 Hilfen [de] Hilfen تلفظ 0 رأی