دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/12/2011 melee [en] melee تلفظ 0 رأی
28/07/2011 heraldic [en] heraldic تلفظ 0 رأی
28/07/2011 codex [en] codex تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Bologna [en] Bologna تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Slytherin [en] Slytherin تلفظ 0 رأی
28/07/2011 muggle [en] muggle تلفظ 0 رأی
28/07/2011 British [en] British تلفظ 0 رأی
28/07/2011 incapacitated [en] incapacitated تلفظ 0 رأی
28/07/2011 process [en] process تلفظ 2 رأی
28/07/2011 Google [en] Google تلفظ 0 رأی
28/07/2011 diamond [en] diamond تلفظ 0 رأی
28/07/2011 equilibrium [en] equilibrium تلفظ 1 رأی
28/07/2011 terminology [en] terminology تلفظ 1 رأی
28/07/2011 acolyte [en] acolyte تلفظ 1 رأی
28/07/2011 Aristotle [en] Aristotle تلفظ 1 رأی
28/07/2011 visitor [en] visitor تلفظ 1 رأی
28/07/2011 crikey [en] crikey تلفظ 0 رأی
28/07/2011 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Lumbridge [en] Lumbridge تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Varrock [en] Varrock تلفظ 0 رأی
28/07/2011 RuneScape [en] RuneScape تلفظ 0 رأی