toponimy (tt) واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به toponimy (tt) در فوروو (از Таналык به Сафакүл)

دسته بندی: toponimy (tt) تصديق toponimy (tt) تلفظ ها