theatre واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به theatre در فوروو (از usherette به ringard)

دسته بندی: theatre تصديق theatre تلفظ ها