sports واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به sports در فوروو (از rudern به Kunstradfahren)

دسته بندی: sports تصديق sports تلفظ ها