science واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به science در فوروو (از laboratory به 計量学)

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها