science واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به science در فوروو (از geofizyka به 力学)

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها