science واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به science در فوروو (از лингвогеография به mole)

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها