people واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به people در فوروو (از Joseph E. Duncan III به bondman)

دسته بندی: people تصديق people تلفظ ها