ornithology واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به ornithology در فوروو

دسته بندی: ornithology تصديق ornithology تلفظ ها