ornithology واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به ornithology در فوروو

دسته بندی: ornithology تصديق ornithology تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی