mountains واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به mountains در فوروو

دسته بندی: mountains تصديق mountains تلفظ ها