love واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به love در فوروو (از L'amour est aveugle به matronhood)

دسته بندی: love تصديق love تلفظ ها