love واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به love در فوروو (از platonique به man and wife)

دسته بندی: love تصديق love تلفظ ها