legend واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به legend در فوروو (از Arthurian legend به Talmud)

دسته بندی: legend تصديق legend تلفظ ها