legend واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به legend در فوروو

دسته بندی: legend تصديق legend تلفظ ها