illness/medical واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به illness/medical در فوروو

دسته بندی: illness/medical تصديق illness/medical تلفظ ها