idioms واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به idioms در فوروو (از famous last words به cross swords)

دسته بندی: idioms تصديق idioms تلفظ ها