idioms واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به idioms در فوروو (از den Stecker ziehen به on the job)

دسته بندی: idioms تصديق idioms تلفظ ها