idioms واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به idioms در فوروو (از 一笔抹煞 به tabula rasa)

دسته بندی: idioms تصديق idioms تلفظ ها