idioms واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به idioms در فوروو (از 一败如水 به easy-peasy)

دسته بندی: idioms تصديق idioms تلفظ ها