idioms واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به idioms در فوروو (از hold your own به ball of fire)

دسته بندی: idioms تصديق idioms تلفظ ها