holidays واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به holidays در فوروو (از Maundy Thursday به 節分)

دسته بندی: holidays تصديق holidays تلفظ ها