history واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به history در فوروو (از Промпартия به ölhallskuppen)

دسته بندی: history تصديق history تلفظ ها