history واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به history در فوروو (از Тәбризи به Уразмөхәммәд)

دسته بندی: history تصديق history تلفظ ها