geography واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به geography در فوروو (از Mellanamerika به Биеклек)

دسته بندی: geography تصديق geography تلفظ ها