fruits واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به fruits در فوروو (از פומלה به soupe à l'oignon)

دسته بندی: fruits تصديق fruits تلفظ ها