fruits واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به fruits در فوروو (از ਲੀਚੀ به morele)

دسته بندی: fruits تصديق fruits تلفظ ها