economics واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به economics در فوروو (از предприятие به хуҗалык)

دسته بندی: economics تصديق economics تلفظ ها