economics واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به economics در فوروو (از эшләнмә به биржа)

دسته بندی: economics تصديق economics تلفظ ها