doutrina واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به doutrina در فوروو

دسته بندی: doutrina تصديق doutrina تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "doutrina". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا