delicacy واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به delicacy در فوروو

دسته بندی: delicacy تصديق delicacy تلفظ ها