compound words (tt) واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به compound words (tt) در فوروو (از бурят-монгол به ара-тирә)

دسته بندی: compound words (tt) تصديق compound words (tt) تلفظ ها