closeness واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به closeness در فوروو

دسته بندی: closeness تصديق closeness تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "closeness". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا