chilenismo واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به chilenismo در فوروو

دسته بندی: chilenismo تصديق chilenismo تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "chilenismo". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا