champagne واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به champagne در فوروو

دسته بندی: champagne تصديق champagne تلفظ ها