champagne واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به champagne در فوروو

دسته بندی: champagne تصديق champagne تلفظ ها

62 كلمات برچسب زده شده با عنوان "champagne". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا