baseball واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به baseball در فوروو (از Marlins Park به やきゅうせんしゅ (野球選手))

دسته بندی: baseball تصديق baseball تلفظ ها