Amharic واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به Amharic در فوروو (از coração به አማርኛ)

دسته بندی: Amharic تصديق Amharic تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Amharic". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا