به فوروو بپیوندید، واژه نامه تلفظ دار، بطور رایگان

ایجاد یک حساب کاربری

فقط کافیست که این فرم را برای ایجاد حساب کاربری شخصیتان تکمیل کنید.
لازم است ثبت نام را تکمیل کنید
پيش فرض برای تلفظ
لهجه:
جنسيت:
    

captcha

با کلیک کردن و ساختن حساب کاربری شما شرایط استفاده و سیاست حریم شخصی موافقت کرده و اینکه شما ١٨ سال یا بیشتر دارید.

چرا ثبت نام کنم؟

به دیگران کمک کنید که بهتر تعامل کنند

واژگانی را که نمیدانید چگونه تلفظ کنید بیفزایید

امیتاز دهید و درمورد تلفظ دیگر افراد بحث کنید

واژگان و تلفظ های خودتان را پی گیری کنید

تلفظ های محبوب خودتان را ایجاد کنید

تلفظ های صوتی را به صورت mp3 دریافت کنید


قبلاً ثبت نام کرده اید؟
رفتن به صفحه ورود